دیگر لازم به فکر کردن نیست کجا بریم برا تفریح.. لیستی از کلی جاهای تفریحی ارومیه که میتونید بررسی کنید بهترینارو انتخاب و اوقات خود را به بهترین نحو ممکن گذری کنید